Condicions legals de les bases

En aquest apartat es regulen els drets i les condicions de les bases de la convocatòria a les Beques Gent del barri: el tractament de les dades personals, la cessió dels drets de propietat i d’imatge, reserves i limitacions, avaluació i altres aspectes tècnics i legals conforme a les normatives vigents.

1. TRACTAMENT DE LES BASES

Les dades de les persones físiques o jurídiques participants que presentin la candidatura i les de les persones que puguin aparèixer en els materials amb què es concorre seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Respecte de les persones que puguin identificar-se en els materials de les propostes, el o els participants hauran de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment escrit de totes i, en el cas dels menors, disposar del consentiment dels pares o tutors. És responsabilitat dels o de les participants disposar d’aquests consentiments degudament aconseguits, ja que en cas de controvèrsia, l’entitat haurà de respondre davant del mateix afectat, davant de la Fundació Carulla i, si escau, davant de l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat pertinent.

Les dades personals de tots els i les participants seran tractades per la Fundació Carulla amb la finalitat de gestionar-ne la participació. En acabar la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades dels sistemes de tractament de dades.

Els i les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la convocatòria, mitjançant un missatge de correu electrònic a info@fundaciocarulla.cat indicant en la referència «Protecció de dades Beques Gent del Barri». Les dades personals no seran objecte de tractament per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

En el marc de l’execució de la convocatòria de les Beques Gent del Barri, la Fundació Carulla comunicarà les dades dels i de les participants al Festival Escena Poblenou i a Photographic Social Vision, per tal que aquestes entitats puguin gestionar l’avaluació de les candidatures.

En aquests casos, el Festival Escena Poblenou i Photographic Social Vision seran respectivament responsables del tractament de les dades personals dels i de les participants, amb caràcter totalment separat de la Fundació Carulla.

Amb la participació en la present convocatòria s’autoritza expressament aquesta comunicació de dades personals.

Fundació Carulla no és responsable del tractament que apliqui Photographic Social Vision, ni el Festival Escena Poblenou, des del moment en què Fundació Carulla comunica les dades dels participants en les mencionades entitats.

 

2. CESSIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Els i les participants cedeixen a Fundació Carulla tots els drets patrimonials de propietat intel·lectual i industrial dels quals siguin titulars amb relació al projecte premiat per a la seva explotació per part de Fundació Carulla en qualsevol format, suport i/o modalitat d’explotació, en exclusiva, per a tot l’univers i amb facultat de cessió a tercers, inclosos els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació, incloent-hi la traducció, doblatge, audiodescripció i subtitulat a qualsevol llengua i llenguatge no humà, sense cap limitació temporal i sense cap més altre tipus de compensació dinerària o en espècie que la reconeguda en les bases reguladores i percebuda en la beca atorgada i rebuda. Tot l’anterior, sense perjudici que els i les participants conservaran els drets patrimonials de propietat intel·lectual i propietat industrial dels seus projectes, explotant-los de forma pacífica amb la cessió a Fundació Carulla.

 

3. CESSIÓ DELS DRETS D’IMATGE

La participació en la convocatòria que organitza la Fundació Carulla comporta de manera incondicional que la Fundació Carulla pugui tractar el vostre nom i cognoms o qualsevol imatge, vídeo i/o arxiu d’àudio en què aparegui la vostra imatge, veu i/o nom que es pugui fer/enregistrar en el transcurs de l’activitat, amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, internet, xarxes socials, NFT, pòdcasts, metavers, etc.), en qualsevol format, suport publicitari i/o mediàtic, modalitat d’explotació (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, etc.), en conseqüència, la participació que es formalitza amb el formulari d’inscripció comporta, sense opció a oposar-s’hi, que suposaria no poder-hi participar, la cessió a favor de la Fundació Carulla de tots els vostres drets d’imatge, veu i/o nom per tal que la Fundació Carulla pugui reproduir, fixar, distribuir, comunicar i posar a disposició del públic i transformar aquestes imatges, vídeos i/o arxius d’àudio on apareixen la vostra imatge, veu i/o nom en l’àmbit universal amb facultat de cessió a tercers, incloent-hi la traducció, el doblatge, l’audiodescripció i els subtítols en qualsevol llengua, així com llenguatge no humà, amb caràcter indefinit per informar sobre les Beques Gent del Barri, sense cap tipus de compensació econòmica i/o en espècie ni cap altre tipus de reconeixement ni per part de la Fundació Carulla ni dels seus cessionaris ni llicenciataris ni successors, a excepció de la dotació econòmica i material de la beca atorgada.

La inscripció és voluntària, tanmateix, aquesta inscripció i participació en les Beques Gent del Barri estan associades de manera inseparable a la cessió de drets descrita.

 

4. RESERVES I LIMITACIONS

La Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·lar o de suspendre aquesta convocatòria o bé canviar alguna o algunes de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquesta convocatòria, segons el que hi ha estipulat en aquestes Bases.

Es podrà descartar automàticament aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

 

5. ORIGINALITAT i CARÀCTER INÈDIT DE LES PROPOSTES

Les propostes candidates que prenen part en aquesta convocatòria han de ser originals i inèdites.

Els i les participants, en prendre part en aquesta convocatòria, garanteixen que la proposta no està subjecta a cap tipus de contracte, llicència o drets d’autor (copyright) previs o a altres drets, excepte els propis dels autors de la proposta i que, en qualsevol cas, aquests ja han estat cedits als i a les participants.

 

6. CONDICIONS DE LES BEQUES

La Fundació Carulla, com a promotora d’aquesta convocatòria de Beques Gent del Barri, es reserva el dret de modificar el contingut de les beques quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial de la beca en qüestió o, en tot cas, seran per millorar-lo.

El projecte guanyador ha d’acceptar la beca tal com està descrita en l’apartat «COM T’ABONAREM LA BECA?» d’aquesta convocatòria. En aquest sentit, no es podrà fer cap modificació. Si no s’està d’acord amb les condicions de la beca, s’entendrà que les i els autors de la proposta guanyadora hi renuncien i, per tant, la Fundació Carulla es reserva el dret d’adjudicar-la a una altra proposta. Les distincions a propostes col·lectives s’entenen distingides a la totalitat de les persones que han concorregut amb aquella proposta. No es lliurarà un premi si dins el grup de persones que han concorregut amb la proposta no hi ha conformitat amb les condicions de la beca.

La beca atorgada és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància les i els guanyadors no poguessin o no volguessin acceptar la beca o bé hi renunciessin, aquella participació premiada quedarà cancel·lada i no hi haurà cap més obligació envers les persones participants.

Fundació Carulla no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades personals de les persones que presenten la proposta. En conseqüència, queda totalment exonerada, davant dels i de les participants, de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del no lliurament de la beca degut a errors en les dades facilitades en el moment de fer el registre, inclosa la possibilitat de no poder contactar amb els guanyadors/es per comunicar-los el seu estat de guanyadors/es i formalitzar, segons el que aquí es preveu, l’acceptació i lliurament de la beca.

 

7. AVALUACIÓ

Les avaluacions i la selecció dels projectes guanyadors seran inapel·lables. La Fundació Carulla tindrà la potestat de declarar deserta aquesta convocatòria si no hi ha prou participació o qualitat de les propostes, sense que aquesta decisió comporti cap dret passat, present ni futur a favor de les persones físiques i jurídiques participants.

La Fundació Carulla podrà descartar propostes que hagin estat premiades si en el transcurs del compliment de les obligacions com a creadors d’una proposta guanyadora hi ha incidències o incompliments. En aquest supòsit caldrà reintegrar les quantitats percebudes fins aquell moment.

 

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

S’informa els i les participants que el simple fet de prendre part en aquesta convocatòria implica la total acceptació d’aquestes bases. La simple participació en la convocatòria no té associada cap tipus de remuneració o reconeixement.

Qualsevol aspecte no previst en aquestes Bases serà resolt per la Fundació Carulla.