Drets i condicions de la convocatòria

En aquest apartat es regulen els drets i les condicions de la convocatòria: el tractament de les dades personals, la cessió dels drets d’imatge i altres aspectes tècnics i legals conforme a les normatives vigents.

  1. Tractament de dades personals
  2. Cessió de drets d’imatge
  3. Reserves i limitacions
  4. Originalitat i caràcter inèdit de les propostes
  5. Condicions dels premis
  6. Decisió de l’Oficina tècnica
  7. Acceptació de les bases

1. Tractament de dades personals

Les dades de les persones físiques o jurídiques participants que presentin la candidatura i les de les persones que puguin aparèixer en els materials amb què es concorre seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament general de protecció de dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2020, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Respecte de les persones que puguin identificar-se en els materials de les propostes, el o els participants hauran de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment escrit de totes elles i en el cas dels menors, disposar del consentiment dels pares o tutors d’aquests. És responsabilitat dels o de les participants disposar d’aquests consentiments degudament aconseguits, ja que en cas de controvèrsia, l’entitat haurà de respondre davant del mateix afectat, davant de la Fundació Carulla i, si s’escau, davant de l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat pertinent.

Les dades personals de tots els i les participants seran tractades per la Fundació Carulla amb la finalitat de gestionar-ne la participació. En acabar la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades dels sistemes de tractament de dades.

Els i les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la convocatòria, mitjançant un missatge de correu electrònic a: info@fundaciocarulla.cat indicant en la referència «Protecció de dades Beques SOS Cultura». Les dades personals no seran objecte de tractament per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

Les dades de les i dels participants que resultin premiats amb una de les beques Teatre Lliure o FiraTàrrega, seran comunicades per la Fundació Carulla a aquestes dues entitats amb l’exclusiva i única finalitat que puguin gestionar el lliurament de la beca de què són responsables.  

En tots dos casos, Teatre Lliure i FiraTàrrega seran responsables del tractament de les dades personals de les persones premiades. 

Amb la participació en aquesta convocatòria, s’autoritza expressament aquesta comunicació de dades personals. 

Els i les premiades poden consultar les polítiques de privacitat d’aquestes entitats aquí: 

Teatre Lliure: https://www.teatrelliure.com  

FiraTàrrega: https://firatarrega.cat  

La Fundació Carulla no és responsable del tractament que apliqui ni Teatre Lliure ni Fira Tàrrega des del moment en què la Fundació comunica les dades dels guanyadors a les esmentades entitats. Les persones afectades hauran de dirigir-s’hi directament per exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat.

2. Cessió dels drets d’imatge 

La participació en la convocatòria que organitza la Fundació Carulla comporta de manera incondicional que la Fundació pugui tractar el vostre nom i cognoms o qualsevol imatge, vídeo i/o arxiu d’àudio en què aparegui la vostra imatge, veu i/o nom que es pugui fer/enregistrar en el transcurs de l’activitat, amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, Internet, xarxes socials, NFT, pòdcasts, metavers, etc.), en qualsevol suport publicitari i/o mediàtic (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions reportatges, etc.), en conseqüència, la participació que es formalitza amb el formulari d’inscripció comporta, sense opció a oposar-s’hi, el que suposaria no poder participar, la cessió a favor de la Fundació Carulla de tots els vostres drets d’imatge, veu i/o nom per tal que la Fundació Carulla pugui reproduir, fixar, distribuir, comunicar i posar a disposició del públic i transformar aquestes imatges, vídeos i/o arxius d’àudio on apareixen la vostra imatge, veu i/o nom en l’àmbit universal amb facultat de cessió a tercers, en qualsevol llengua i amb caràcter indefinit per informar sobre les Beques SOS Cultura, sense cap tipus de compensació econòmica i/o en espècie ni cap altre tipus de reconeixement ni per part de la Fundació Carulla ni dels seus cessionaris ni llicenciataris ni successors.

La inscripció és voluntària, tanmateix aquesta inscripció i participació en les Beques SOS Cultura estan associades de manera inseparable a la cessió de drets descrita.

 

 

3. Reserves i limitacions

La Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·lar o de suspendre aquesta convocatòria o bé canviar alguna o algunes de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquesta convocatòria, segons el que hi ha estipulat en les aquestes bases.

Es podrà descartar automàticament aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

4. Originalitat i caràcter inèdit de les propostes

Les propostes candidates que prenen part en aquesta convocatòria han de ser originals i inèdites. No s’admetran propostes que hagin participat en alguna de les anteriors edicions de les Beques SOS Cultura.

Els participants, en prendre part en aquesta convocatòria, garanteixen que la proposta no està subjecta a cap tipus de contracte, llicència o drets d’autor (copyright) previs o a altres drets excepte els propis dels autors de la proposta i que, en qualsevol cas, aquests ja han estat cedits als participants.

5. Condicions del premi

La Fundació Carulla, com a promotora d’aquesta convocatòria de SOS CULTURA 2023, es reserva el dret de modificar el contingut dels premis quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi en qüestió o, en tot cas, seran per millorar-lo.

L’organització guanyadora ha d’acceptar el premi tal com està descrit en l’apartat «COM T’ABONAREM LA BECA?» d’aquesta convocatòria. En aquest sentit, no es podrà fer cap modificació. Si no s’està d’acord amb les condicions del premi, s’entendrà que les i els autors de la proposta guanyadora hi renuncien i, per tant, la Fundació Carulla es reserva el dret d’adjudicar-lo a una altra proposta. Les distincions a propostes col·lectives s’entenen distingides a la totalitat de les persones que han concorregut amb aquella proposta. No es lliurarà un premi si dins el grup de persones que han concorregut amb la proposta no hi ha confirmat amb les condicions del premi. 

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància les i els guanyadors no poguessin o no volguessin acceptar el premi o bé hi renunciessin, aquella participació premiada quedarà cancel·lada i no hi haurà cap més altra obligació envers les persones participants. 

6. Decisions de l’Oficina tècnica

Les decisions de l’Oficina tècnica de Fundació Carulla seran inapel·lables. L’Oficina tècnica tindrà la potestat de declarar deserta aquesta convocatòria si no hi ha prou participació, sense que aquesta decisió comporti cap dret passat, present ni futur a favor dels participants.

7. Acceptació de les bases

S’informa els participants que el simple fet de prendre part en aquesta convocatòria implica la total acceptació d’aquestes bases.

Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per la Fundació Carulla.