Bases reguladores

En aquest apartat es mostren les bases reguladores dels premis: el tractament de les dades personals, la cessió dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge, les reserves i limitacions conforme les normatives vigents i els drets i obligacions dels participants.

 1. Tractament de dades personals
 2. Cessió de drets de propietat intel·lectual
 3. Ús de la imatge
 4. Reserves i limitacions
 5. Drets i obligacions dels participants

1. Tractament de dades personals

Les dades de les persones físiques que en nom dels centres educatius participants presentin la candidatura dels centres educatius i les de les persones que puguin aparèixer en els materials del projecte amb què el centre educatiu concorre als premis, seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament general de protecció de dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)  i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2020, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Respecte de les persones que puguin identificar-se en els materials dels projectes, el centre educatiu participant haurà de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment per escrit de totes elles i en el cas dels menors, disposar del consentiment dels pares o tutors d’aquests. És responsabilitat del centre educatiu participant disposar d’aquests consentiments degudament obtinguts, ja que en cas de controvèrsia, el centre educatiu haurà de respondre davant del mateix afectat, davant de Fundació Carulla i davant, si s’escau, de l’Agència de Protecció de Dades o autoritat pertinent.

Les dades personals d’aquestes persones, de tots els i les participants i dels seus o seves representants, en cas de menors, seran tractades per la Fundació Carulla amb la finalitat de gestionar-ne la participació i poder formalitzar el lliurament del premi. En acabar la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades dels sistemes de tractament de dades. Amb l’enviament del formulari de participació queda atorgat el consentiment perquè les dades personals puguin ser tractades per a la gestió de la participació en aquesta convocatòria dels Premis Baldiri, incloent-hi l’autorització expressa de les persones representants dels menors d’edat.

La mecànica dels premis exigeix que les dades facilitades siguin veritables, completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, la Fundació Carulla queda alliberada respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que els premis no tenen beneficiaris.

Els i les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la convocatòria dels premis mitjançant un missatge de correu a: info@fundaciocarulla.cat  indicant en la referència «Protecció de dades Premis Baldiri». Les dades personals no seran objecte de tractament per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

2. Cessió de drets de propietat intel·lectual

En virtut d’aquestes bases, els centres educatius guanyadors cedeixen a la Fundació Carulla tots els drets de propietat intel·lectual patrimonial de què siguin titulars en relació amb el projecte premiat per a la seva explotació per part de la Fundació Carulla en qualsevol mitjà, suport i/o modalitat d’explotació, en exclusiva, per a tot l’univers i amb facultat de cessió a tercers, incloent-hi els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació, en qualsevol idioma, incloent-hi la traducció a qualsevol llengua, sense cap limitació temporal i sense cap més altre tipus de compensació dinerària o en espècie que la reconeguda en les bases reguladores i percebuda en el premi atorgat i rebut. Tot l’esmentat anteriorment, sense perjudici que els participants conservaran els drets patrimonials de propietat intel·lectual i propietat industrial dels seus projectes, explotant-los de manera pacífica amb la cessió a la Fundació Carulla.

3. Ús de la imatge

La participació en aquesta convocatòria dels Premis Baldiri Reixac que organitza la Fundació Carulla comporta incondicionalment que pugui tractar el vostre nom i cognoms o qualsevol imatge, vídeo i/o arxiu d’àudio en què aparegui la vostra imatge, veu i/o nom que formi part del projecte amb el qual es participa o que es  pugui fer/enregistrar en el transcurs de la gestió de la participació, incloent-hi el lliurament del premi amb què resulti distingit, amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, Internet, xarxes socials, NFT, pòdcasts, metavers, etc.), en qualsevol suport publicitari i/o mediàtic (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, etc.), en conseqüència, la participació que es formalitza amb el formulari d’inscripció comporta, sense opció a oposar-s’hi, el que suposaria no poder participar, la cessió a favor de la Fundació de tots els vostres drets d’imatge, veu i/o nom per tal que la Fundació pugui reproduir, fixar, distribuir, comunicar i posar a disposició del públic i transformar aquestes imatges, vídeos i/o arxius d’àudio on apareixen la vostra imatge, veu i/o nom en l’àmbit universal amb facultat de cessió a tercers, en qualsevol llengua i amb caràcter indefinit per informar sobre els Premis Baldiri Reixac, sense cap tipus de compensació econòmica i/o en espècie ni cap altre tipus de reconeixement ni per part de la Fundació Carulla ni dels seus cessionaris ni llicenciataris ni successors, tret del premi amb què es reconegui el projecte amb què es participa.

La inscripció és voluntària, tanmateix aquesta inscripció i participació en aquesta convocatòria dels Premis Baldiri estan associades de manera inseparable a la cessió de drets descrita.

Queda reservat el dret de reproduir i d’utilitzar el nom, cognoms i imatge de les persones, incloent-hi menors d’edat, que apareixen en els materials del projecte amb què el centre educatiu concorre als premis, en qualsevol activitat publipromocional relacionada amb la Fundació Carulla i els premis, incloent-hi xarxes socials, suports en línia, NFT, pòdcasts, metavers, entre d’altres, i suport paper, en l’àmbit universal, amb caràcter indefinit i amb facultat de cessió a tercers, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o benefici  particular, a excepció del lliurament del premi amb què ha estat reconegut el centre educatiu. El centre educatiu garanteix que ha obtingut prèviament els esmentats drets directament d’aquestes persones si són majors d’edat i del pare/mare/tutor legal, en el cas dels menors d’edat.

4. Reserves i limitacions

La Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·lar o de suspendre aquesta convocatòria dels premis o bé canviar alguna o algunes de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquesta convocatòria, segons el que hi ha estipulat en aquestes bases.

Igualment, es podrà declarar nul·la la convocatòria si es detecten irregularitats en les dades dels participants guanyadors.

Es podrà descartar automàticament totes aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

No podran prendre part en aquesta convocatòria escoles o persones directament lligades a la Fundació Carulla.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu d’aquestes bases comportarà la baixa automàtica dels participants.

5. Drets i obligacions dels participants

 • La participació en la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. En aquest sentit, sempre que es requereixi es presentaran les autoritzacions i formularis adjunts en les bases degudament emplenats i signats.
 • Els guanyadors i guanyadores i els i les finalistes premiats es comprometen a complir els acords presos amb la Fundació Carulla i el seu equip de col·laboradors.
 • Els i les participants conservaran els drets de propietat intel·lectual de tots els seus projectes.
 • Els centres educatius guanyadors hauran de facilitar la informació que requereixi la Fundació Carulla amb l’objectiu de fer seguiment i difusió de les bones pràctiques.
 • Els i les participants cediran a la Fundació Carulla els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació que li confereix la Llei 1/1996, de 12 d’abril, de Propietat intel·lectual.
 • Els projectes guanyadors seran compartits en diferents espais i plataformes de la Fundació Carulla (web, Mutare Educació…) per tal de crear un recull de bones pràctiques que inspirin altres docents i centres educatius.
 • En el cas de l’Escola transformadora, el centre educatiu guanyador formarà part de la comunitat Mutare Educació i participarà en els espais d’intercanvi que es proposin.
 • Així mateix, es proporcionarà una versió digital del premi per poder adjuntar-lo a les comunicacions del centre o a la pàgina web. En aquest cas també s’adjuntarà el Llibre d’estil, en què es recolliran les recomanacions i directrius per a l’ús i la difusió correctes del premi.