Condicions legals de les bases

En aquest apartat es mostren els drets i obligacions legals de les bases del Mutare Territori, el tractament de les dades o les reserves i limitacions conforme les normatives vigents, entre d’altres.

1. tractament de les dades

Les dades de les persones físiques que en nom de les entitats participants presentin la candidatura i les de les persones que puguin aparèixer en els materials amb els quals es concorre, seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament general de protecció de dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques amb relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2020, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) . Respecte de les persones que puguin identificar-se en els materials de les propostes, l’entitat participant haurà de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment escrit de totes elles i, en el cas dels menors, disposar del consentiment dels pares o tutors d’aquests. És responsabilitat de l’entitat participant disposar d’aquests consentiments degudament aconseguits, ja que en cas de controvèrsia, l’entitat haurà de respondre davant del mateix afectat, davant de la Fundació Carulla i, si escau, davant de l’Agència de Protecció de Dades o l’autoritat pertinent.

Les dades personals de tots els/les participants i dels seus/les seves representants, en cas de menors, seran tractades per la Fundació Carulla amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar l’atorgament de la jornada. A la fi de la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistema de tractament de dades.

Els/les participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la convocatòria, mitjançant un missatge de correu electrònic a info@fundaciocarulla.cat indicant en la referència “Protecció de dades Mutare Territori”. Les dades personals no seran objecte de tractament per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

 

2. Reserves i limitacions

La Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la present convocatòria o bé canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament d’aquesta, segons l’estipulat en les presents bases.

 

3. Acceptació de les bases

S’informa els participants que el simple fet de prendre part en la present convocatòria implica la total acceptació de les presents bases.

Qualsevol aspecte no previst en les presents bases serà resolt per la Fundació Carulla.