Condicions legals de les bases

En aquest apartat es mostren els drets i obligacions legals de les bases del Premi Lluís Carulla 2024: les condicions del premi, la comunicació del lliurament, el jurat, el tractament de les dades personals, la cessió dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge, les reserves i limitacions conforme les normatives vigents, entre d’altres.

1. Condicions del Premi

Fundació Carulla com a impulsora del premi Lluís Carulla es reserva el dret de modificar el contingut del premi associat de les diferents categories quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi en qüestió o, en tot cas, seran per millorar-lo.

Els projectes guanyadors del premi ha d’acceptar el premi tal i com l’ ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància el projecte guanyador no pogués o no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, la participació premiada quedarà cancel·lada no existint cap més altra obligació.

Fundació Carulla no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades personals de les persones que en representació del projecte participant presenta a la candidatura.
Comunicació i lliurament del premi

La formalització del lliurament del premi es farà amb la persona les dades de la qual constin al formulari de participació.

En l’acte de lliurament del premi, es farà una fotografia a les persones que en nom del projectes guardonats acudeixin a recollir el premi. Aquesta imatge es publicarà a la pàgina web de Fundació Carulla, a la informació dedicada a donar ressò dels premis, tant en suport paper com online i és publicarà a les xarxes socials de Fundació Carulla d’acord amb el previst en l’apartat ús de la imatge de les presents Bases.

 

2. Dels Jurats

Les decisions del Jurat corresponent seran inapel·lables.

El Jurat tindrà la potestat de declarar desert el premi o alguna de les categories si ho considera pertinent, sense que aquesta decisió comporti cap dret passat, present ni futur a favor dels centres participants.

 

3. Originalitat dels projectes candidats

Els projectes candidats que hi participen han de ser originals i no poden haver estat presentats o premiats amb anterioritat per cap més altra institució o mitjà de comunicació.

Amb la participació a la present convocatòria, l’emprenedor participant garanteix que el projecte amb el que concorre és original. Igualment, garanteix que el projecte no està subjecte a cap tipus de contracte, llicència o drets d’autor (copyright) previs o a altres drets excepte els propis dels autors del projecte i que en qualsevol, aquests ja han estat cedits educatiu al projecte participant. En aquest sentit, el projecte que concorre al premi mantindrà indemne a Fundació Carulla de qualsevol reclamació de drets d’autor i propietat intel·lectual en relació als projectes participants i/o guanyadors, ja sigui activada pels titulars d’aquests drets o per tercers en nom d’aquells. En el supòsit es que faci ús d’un o diversos sistemes d’IA, els autors del projecte en qüestió ho hauran de comunicar per escrit a Fundació Carulla i prèvia la pertinent avaluació de riscos, Fundació Carulla decidirà si admet o no a participació aquell projecte en qüestió. En l’avaluació de riscos, els autors del projecte hauran d’aportar: sistema de gestió de riscos, dades i governança, documentació tècnica i registre del funcionament, transparència per facilitar la interpretació de la informació de sortida, comunicació d’informació als usuaris, vigilància humana, solidesa, precisió i ciberseguretat.

 

4. Tractament de Dades Personals

Les dades de les persones físiques que en nom dels participants presentin la candidatura i les de les persones que puguin aparèixer en els materials del projecte amb el que els emprenedors participants concorren als premis, seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2020, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). Respecte de les persones que puguin identificar-se en els materials dels projectes, l’emprenedor participant haurà de recopilar i assegurar-se d’obtenir el consentiment per escrit de totes elles i en el cas dels menors, disposar del consentiment dels pares o tutors d’aquests. És responsabilitat de l’emprenedor participant disposar d’aquests consentiment degudament obtinguts, ja que en cas de controvèrsia, l’emprenedor participant haurà de respondre davant del propi afectat, davant de Fundació Carulla i davant, si s’escau, de l’Agència de Protecció de Dades o autoritat pertinent.

Les dades personals d’aquestes persones, de tots els/les participants i dels/de les seus/seves representants, en cas de menors, seran tractades per Fundació Carulla amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la convocatòria, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistemes de tractament de dades. Amb l’enviament del formulari de participació queda atorgat el consentiment perquè les dades personals puguin ser tractades per a la gestió de la participació en la present convocatòria del premi Lluís Carulla, incloent-hi l’autorització expressa dels/de les representants dels menors d’edat.

La mecànica del premi exigeix que les dades facilitades siguin veritables, completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, Fundació Carulla queda alliberada respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que els premis no tenen beneficiaris.

Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la convocatòria dels premis mitjançant un missatge de correu electrònic a: info@fundaciocarulla.cat indicant en la referència “Protecció de Dades Premi Lluís Carulla”. Les dades personals no seran objecte de tractaments per a l’obtenció de perfils. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

 

5. Cessió de drets de propietat intel·lectual

Els emprenedors participants conservaran els drets de propietat intel·lectual dels seus projectes. Això no és privatiu, de que en virtut de les presents Bases, els emprenedors participants cedeixen a Fundació Carulla tots els drets de propietat intel·lectual patrimonial dels que en siguin titulars en relació al projecte premiat per a la seva explotació per part de Fundació Carulla en qualsevol mitjà, suport i/o modalitat d’explotació, en exclusiva, per a tot l’Univers i amb facultat de cessió a tercers, inclosos els drets de fixació, reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació, en qualsevol idioma, incloent-hi traducció, subtitulat i doblatge, llenguatge informàtic, sense cap limitació temporal i sense cap més altre tipus de compensació dinerària o en espècie que la reconeguda en les bases reguladores i percebuda en el premi atorgat i rebut.

 

6. Ús de la imatge

Queda reservat a favor de Fundació Carulla el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge de les persones que en representació dels projectes guardonats han concorregut a la present convocatòria dels premis, en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb la Fundació Carulla i els premis, incloses xarxes socials, metavers, realitats augmentades, realitats immersives, exposicions, criptoart, NFT, blockchain, podcasts, e-books, audiollibre, entre altres, suports online i suport paper, en l’àmbit Universal, amb caràcter indefinit i amb facultat de cessió a tercers, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o benefici afegit més, a excepció del lliurament del premi amb el que ha estat reconegut el projecte.

Queda reservat el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge de les persones, inclosos menors d’edat, que apareixen en els materials del projecte amb els que l’emprenedor participant concorre als premis, en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb la Fundació Carulla i els premis, incloses xarxes socials, metavers, realitats augmentades, realitats immersives, exposicions, criptoart, NFT, blockchain, podcasts, e-books, audiollibre, entre altres suports online i suport paper, en l’àmbit Universal, amb caràcter indefinit i amb facultat de cessió a tercers, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o benefici particular, a excepció del lliurament del premi amb el que ha estat reconegut el projecte. Els emprenedors participants garanteixen que han obtingut prèviament els esmentats drets directament d’aquestes persones si són majors d’edat i del pare/mare/tutor legal, en el cas dels menors d’edat.

 

7. Reserves i limitacions

Fundació Carulla es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la present convocatòria del premi o bé canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa, segons l’estipulat en les presents Bases.

Igualment, es podrà declarar nul·la la convocatòria si es detecten irregularitats en les dades dels participants guanyadors.

Es podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

No podran prendre part en aquesta convocatòria escoles o persones directament lligades a la Fundació Carulla.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica dels participants.

 

8. Acceptació de les Bases

S’informa als participants que el simple fet de prendre part en la present convocatòria implica la total acceptació les presents Bases.

La simple participació a la convocatòria no té associada cap tipus de remuneració.

Qualsevol aspecte no previst en les presents Bases serà resolt pel Jurat corresponent i/o per la Fundació Carulla.

Qualsevol manifestació en contra per part de l’emprenedor participant, implicarà l’exclusió d’aquest de la convocatòria i Fundació Carulla quedarà alliberada de tota obligació respecte d’aquest.

 

9. Publicació de les Bases

Les presents bases es publicaran a la web de Fundació Carulla fundaciocarulla.cat a partir de la data d’inici de la convocatòria. Les bases publicades seran les que regularan la present convocatòria.

 

Barcelona, 16 de gener de 2024.