Política de privadesa

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Us informem que la FUNDACIÓ CARULLA (d’ara endavant FC) amb domicili a la Via Augusta, 252-260, 08017, Barcelona, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

Les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquest lloc web i els formularis que inclou, o que en el futur pugueu facilitar, seran recollides i tractades de manera automatitzada per la FC.

Si teniu qualsevol dubte o reclamació podeu adreçar-vos a la FC, mitjançant la direcció postal abans indicada, o per correu electrònic a:info@fundaciocarulla.cat.

 

QUINES SÓN LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM, COM HEM OBTINGUT LES VOSTRES DADES PERSONALS I PERQUÈ LES TRACTEM

 

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FC i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

 

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte corporatiu facilitades a la FC a fi de gestionar les relacions comercials o contractuals que l’empresa, entitat o organització, per la qual treballeu o col·laboreu, manté en l’actualitat amb la FC. Així mateix, la FC tractarà també les vostres dades personals amb l’objectiu d’enviar-vos informació sobre les activitats i serveis que la FC du a terme per a la realització de les seves finalitats fundacionals.

 

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver realitzat una donació en favor de la FC…

La FC tracta les vostres dades personals:

 

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI
 • Dades de contacte: direcció, telèfon, correu electrònic, IBAN
 • Dades escoles/organitzacions: nom, direcció, telèfon, correu electrònic, persona responsable, IBAN

 

Aquestes dades les hem obtingut mitjançant les relacions prèvies que heu mantingut, o que actualment manteniu, amb la FC mitjançant la donació o donacions que heu realitzat en favor de la nostra entitat.

Així mateix, la FC tractarà les vostres dades personals també amb l’objectiu d’enviar-vos  informació sobre les activitats que la FC du a terme i per les quals heu mostrat interès a realitzar les donacions.

 

Si ens heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats i  serveis o heu sol·licitat inscriure-us i/o participar en les nostres activitats i serveis…

 La FC tracta les dades que ens heu facilitat mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició a la nostra pàgina web a fi de rebre informació sobre les nostres activitats o d’inscriure-us i/o participar en les nostres activitats i serveis, i que consisteixen en les següents dades personals: 

 • Dades identificatives: nom, cognoms, DNI
 • Dades de contacte: direcció, telèfon, correu electrònic, IBAN
 • Dades escoles/organitzacions: nom, direcció, telèfon, correu electrònic, persona responsable, IBAN

 

Així mateix, la FC tractarà també les vostres dades personals amb l’objectiu d’enviar-vos informació o remetre-us el nostre butlletí informatiu  sobre les activitats i serveis que la FC realitza i a les quals heu participat o bé heu mostrat interès, conforme a la vostra sol·licitud.

 

Si ens heu sol·licitat la vostra subscripció al nostre grup de Whatsapp o Telegram…

 La FC tractarà les vostres dades identificatives, (nom i cognoms) i de contacte (telèfon) per enviar-vos, a través de la plataforma Whatsapp i/o Telegram, informació i comunicacions sobre les activitats que la FC realitza i a les quals heu participat o heu mostrat interès, conforme a la vostra sol·licitud.

 

Si ens heu sol·licitat participar en les jornades, seminaris i esdeveniments que FC organitza…

La FC tractarà totes les dades que ens heu facilitat mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició a la nostra pàgina web a fi de  sol·licitar la vostra inscripció a participar en les jornades, seminaris i esdeveniments que organitza la FC i que consisteixen en les vostres dades personals identificatives (nom, cognoms, dni) i les vostres dades de contacte (adreça, correu electrònic, telèfon).

Així mateix, les vostres dades personals les tractarem també per enviar-vos informació sobre les activitats que la FC realitza i a les quals heu participat o bé heu mostrat interès en participar conforme a la vostra sol·licitud.

  

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FC i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat d’acord amb els següents motius:

 El tractament de les vostres dades és necessari per al manteniment i pel compliment de la relació contractual entre la FC i l’entitat o l’empresa per la qual treballeu o a la qual representeu;

 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vosaltres en sou o, l’entitat a la qual representeu, n’és part;
 • El tractament de les vostres dades respon a l’interès legítim de la FC, expressament reconegut per la normativa de privacitat, respecte a l’exercici de les relacions comercials amb l’empresa, l’entitat i l’organització per la qual treballeu o col·laboreu.

 

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver realitzat una donació en favor de la FC…

La FC pot tractar les vostres dades de caràcter personal, perquè el tractament d’aquestes està vinculat amb el manteniment i la gestió de la vostra relació amb la FC i de la qual es deriven obligacions que hem de complir.

Així mateix, la FC pot tractar les vostres dades amb la finalitat de remetre-us comunicacions sobre les nostres activitats perquè es troba expressament autoritzada per llei a fer-ho.

La FC us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats i  serveis o heu sol·licitat inscriure-us i/o participar en les nostres activitats i serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres i la FC en sol·licitar, de forma expressa, la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la vostra subscripció a les nostres comunicacions, o amb la vostra inscripció i/o participació en les nostres activitats.

Així mateix, la FC tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre activitats de similar naturalesa per les quals heu mostrat interès perquè es troba expressament autoritzada per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

 Si heu sol·licitat la vostra subscripció al nostre grup de Whatsapp o Telegram…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres  i la FC, en sol·licitar de forma expressa la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la subscripció a les nostres comunicacions.

Així mateix, la FC tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre activitats de similar naturalesa per les quals heu mostrat interès perquè es troba expressament autoritzada per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

 

Si heu sol·licitat participar en les jornades, seminaris i esdeveniments que la FC organitza…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat per la necessitat d’atendre la vostra sol·licitud per a participar a les jornades, seminaris i/o esdeveniments que la FC organitza. Aquesta sol·licitud implica que la FC té l’obligació contractual de facilitar-vos la prestació d’un servei de la societat de la informació amb la vostra subscripció a les nostres activitats.

Així mateix, la FC tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre les activitats de similar naturalesa a les quals heu mostrat interès perquè es troba expressament autoritzada per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

 

CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS I DECISIONS AUTOMATITZADES

La FC podrà facilitar les vostres dades personals a les administracions públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals la FC es troba subjecta per raó de la seva activitat. Així mateix, la FC l’informa que les vostres dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que la FC tingui contractats per a poder desenvolupar les seves activitats.

Igualment, la FC facilitarà també les vostres dades a Cossos i Forces de Seguretat, quan sigui requerida, per facilitar aquesta informació en compliment d’una obligació legal.

La FC té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han estat contractats per la FC per obtenir serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, la FC ha subscrit els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la vostra privacitat.

De cap manera, la FC cedirà o transferirà les vostres dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en el present apartat, sense el vostre consentiment previ.

La FC no adopta decisions que puguin afectar-vos basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats del tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

Per a més informació sobre les garanties a la vostra privacitat podeu dirigir-vos a la FC, mitjançant les direccions postal i electrònica indicades.

 

DURANT QUANT DE TEMPS GUARDAREM LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació entre la FC i l’empresa per la qual treballeu o representeu, i després de la finalització d’alguna d’aquestes relacions per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació.

Un cop finalitzat el vostre vincle amb la FC, les vostres dades es tractaran amb la finalitat  d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de la FC.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

 

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-vos a la FC mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

 

RECLAMACIONS

 Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa podeu presentar una reclamació a la FC o bé a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6,  C.P. 28001, Madrid (Espanya).

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies (o galetes) són arxius que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen al dispositiu de l’usuari quan visita una pàgina web. El seu principal objectiu és reconèixer l’usuari cada vegada que té accés a la pàgina web, la qual cosa permet, a més, millorar la qualitat i oferir un millor ús. Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet . No poden danyar el dispositiu de l’usuari i, si s’activen en la configuració del navegador, ajuden a identificar i resoldre els possibles errors de funcionament del lloc web.

 

L’ús de cookies per part del proveïdor

En accedir al lloc web, accepteu expressament l’ús d’aquest tipus de cookies en els vostres dispositius. Si desactiveu les cookies, la navegació del lloc web podrà no ser òptima i algunes de les eines existents a la web poden no funcionar.

 

El proveïdor utilitza cookies per a les finalitats indicades a continuació. Si en el futur el proveïdor utilitzés altres serveis per tal d’oferir més i millors serveis, en sereu informats.

 

Tipologia de cookies

 

Cookies “estrictament necessàries”

Aquestes galetes es consideren essencials per a navegar per la pàgina web ja que faciliten a l’usuari utilitzar les seves característiques o eines, com ara la identificació de la sessió.

 

 • Cookies funcionals

Aquestes galetes permeten a l’usuari  recordar les decisions preses (com per exemple el llenguatge, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix a la pàgina web, etc.) i  seran emmagatzemades. L’objectiu és oferir un servei més personalitzat. La informació recollida per aquestes cookies és anònima i no pot identificar personalment l’usuari. Per tant, aquesta informació s’utilitza exclusivament per al funcionament de la web.

 

 

 • Google Analytics Cookies

El proveïdor, a través de la pàgina web, utilitza Google Analytics: un servei proporcionat per l’empresa Google, Inc., l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Park, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”).

 

Google Analytics utilitza cookies per tal d’analitzar l’ús del lloc web que en fan els usuaris. La informació que genera la galeta (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte del proveïdor amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc, la compilació de l’activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers vulguin tractar la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada que té.

 

En utilitzar aquest lloc consentiu el tractament de les vostres dades per Google en la forma i per als fins a dalt indicats.

 

 • Cookies de les xarxes socials

Aquestes són les galetes que ens permeten compartir informació sobre la nostra web en les xarxes socials , com Facebook, Twitter etc., per controlar la interacció amb widgets socials en el lloc web.

 

Configuració d’usuari per evitar les cookies

En compliment de la normativa legal vigent, posem a la vostra disposició la informació que us permet configurar el vostre navegador d’Internet per mantenir la vostra privacitat i la seguretat en relació amb les galetes. Per tant, us proporcionem informació i enllaços als llocs oficials de suport dels principals navegadors perquè pugueu decidir si voleu o no acceptar l’ús de cookies.

 Podeu bloquejar les cookies amb les eines de configuració del navegador, o bé podeu configurar el vostre navegador perquè us avisi quan un servidor vulgui guardar una galeta:

 

 1. a) Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, trobareu l’opció al menú Eines> Opcions d’Internet> Privadesa> Configuració. Per a més informació, visiteu http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-Cookies i http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to- Manage-Cookies-in-internet-explorer-9

.

 1. b) Si utilitzeu Firefox, trobareu l’opció al menú Eines> Opcions> Privadesa> Galetes. Per a més informació, visiteu https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences.

 

 1. c) Si utilitzeu Chrome, trobareu l’opció al menú Opcions> Avançada> secció Privadesa. Per a més informació, visiteu http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

 

 1. d) Si utilitzeu Opera podeu configurar el navegador en l’opció de seguretat i privacitat. Per a més informació, visiteu http://help.opera.com/Windows/11.50/en/Cookies.html

 

 1. e) Si utilitzeu Safari, es troba l’opció en el menú de Preferències / Privacitat. Més informació a: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US