Informació corporativa

La finalitat de l’entitat i les seves activitats

A la Fundació Carulla treballem per transformar persones, comunitats i territoris a través de la cultura. Impulsem projectes culturals i educatius i també de sostenibilitat a través del Museu de la Vida Rural.

Visió: Volem transformar persones i comunitats a través de la cultura i l’educació per construir una societat oberta, cohesionada, inclusiva i que sigui generadora d’oportunitats.

Missió: Impulsem i connectem iniciatives innovadores que, des de la cultura, l’educació i la sostenibilitat, transformin i millorin la nostra societat.

Els projectes actuals de la Fundació Carulla giren a l’entorn de quatre àmbits d’acció: educació, cultura, societat i sostenibilitat.

Les principals línies estratègiques d’actuació

Adaptar les activitats de la Fundació Carulla als canvis profunds que s’estan produint aquests darrers anys dins la societat catalana i establir lligams amb les noves generacions.

Reforçar els eixos centrals de l’acció de la Fundació, entre els quals figuren:

 • Mutare
 • Premi Lluís Carulla
 • Premis Baldiri Reixac
 • Editorial Barcino
 • Museu de la Vida Rural

Els estatuts

Podeu consultar els estatuts aquí

Òrgans de govern

Patronat
Nicolau Brossa, president
Jordi Carulla Font
Mariona Carulla Font
Artur Carulla Font
Joaquim Coello
Joaquim Triadú
Mireia Tomàs
Jaume Tomàs
Guillem Usandizaga
Laia Gasch
Jordi Sellas
Marta Esteve, secretària no patrona

Estructura organitzativa

Marta Esteve, directora
Quim Rubio, projectes
Patxi Giol, comunicació
Guillem Bagués, projectes
Cristina Joyar, secretaria i oficina de projectes
Àurea Rosell, gestió administrativa
Esteve Canyameres, comunicació
Marta Moreno, recepció
Museu de la Vida Rural
Gemma Carbó, direcció
Ramon Rosich, conservació
Albert Carreras, acció cultural i educativa
Montse Cabal, documentació i administració
Roger Òdena, màrqueting i comunicació
Joan Roca, manteniment
Editorial Barcino
Oriol Magrinyà, director
Raquel Parera, equip filològic
Joan Santanach (assessor extern)

Memòria anual d'activitats

Podeu consultar la memòria 2019 aquí.

El col·lectiu de beneficiaris atesos

El col·lectiu de beneficiaris de les activitats de la Fundació Carulla són els ciutadans dels territoris de parla catalana, a qui van dirigides els premis i activitats que du a terme la Fundació Carulla a través de les seves diverses línies d’actuació.

Els estats financers, les auditories i la memòria econòmica

Pressupost de la Fundació Carulla 2019.

 

El codi de bon govern

La Fundació Carulla considera que la seva acció ha d’incorporar una dimensió ètica que ha de configurar una conducta oberta als altres i basada en la dignitat de les persones.

La Fundació Carulla i els seus òrgans de govern –el Patronat i el Comitè Executiu– es proposen fomentar els valors que emanen de la seva voluntat fundacional i dels àmbits al voltant dels quals gira la seva acció: educació, cultura i societat.

Els patrons han de protegir la voluntat fundacional a partir dels criteris de:

 • fidelitat
 • adaptabilitat
 • prudència
 • creativitat
 • entendre, creure i identificar-se amb el fi fundacional
 • ser i estar propers a les necessitats de la Fundació
 • llibertat
 • corresponsabilitat

 

La seva relació amb tercers i l’interès general s’ha de basar en:

 • justícia
 • solidaritat
 • altruisme
 • visió de futur
 • voluntat de servei

 

La manca de finalitat de lucre s’ha de reflectir en els principis següents:

 • honestedat
 • generositat
 • dedicació
 • contribuir a formar un equip humà apropiat
 • transparència
 • independència

 

L’efectivitat de la Fundació ha de tenir en compte els criteris següents:

 • eficàcia
 • eficiència
 • captació de nous recursos: esmerçar esforços a cercar donants
 • compartir
 • gestió professional
 • control periòdic
 • autoavaluació

Bones pràctiques de gestió

 1. ESTRUCTURA DEL PATRONAT

 

1.1 Nombre de membres i composició

El nombre de membres del Patronat és d’un mínim de dotze i un màxim de quinze. Els càrrecs del Patronat són:

 • presidència
 • dos vicepresidents
 • secretaria (que pot ser exercida per una persona que no tingui la condició de patró)
 • vocalies

 

1.2 Nomenaments i cessaments

Els patrons són nomenats per acord de les dues terceres parts dels membres del Patronat.

 

1.3 Incompatibilitats

Es considerarà incompatible amb el càrrec de patró qualsevol activitat que comporti un conflicte d’interès real amb els interessos de la Fundació Carulla.

El Patronat vetllarà per evitar conflictes d’interès i per assegurar el respecte dels seus membres a les regles d’incompatibilitat.

 

1.4 Edat de jubilació

Els membres del Patronat de la Fundació Carulla es jubilaran quan compleixin setanta-cinc anys d’edat.

 

1.5 Mandat

Els patrons de la Fundació tenen un mandat de tres anys, poden ser reelegits successives vegades i les renovacions de la composició del Patronat està previst que es facin cada dos anys per terceres parts.

 

1.6 Presidència, vicepresidència i direcció general

El Patronat nomenarà cada quatre anys el president, un vicepresident primer, un vicepresident segon i un secretari, que poden ser reelegits.

Així mateix el Patronat nomenarà un director general, que no serà membre del Patronat, però que assistirà a les seves reunions a fi d’aportar-hi tota la informació necessària.

 

1.7 Comitè Executiu i altres comissions

Per garantir un funcionament adequat de la Fundació, que permeti de prendre les decisions oportunes en cada moment i fer un seguiment del treball que duu a terme la Fundació, el Patronat elegirà un Comitè Executiu que presidirà el president de la Fundació, tindrà entre tres i vuit membres i es renovarà cada quatre anys.

El Comitè Executiu ha de:

 • Rebre una informació detallada sobre el desenvolupament de les activitats de la Fundació i sobre l’execució del pressupost vigent.
 • Prendre les decisions que orientin, defineixin i concretin les línies d’actuació de la Fundació i que vagin més enllà de la gestió ordinària de les activitats, derivada de l’aplicació dels pressupostos aprovats pel Patronat.
 • Donar el vistiplau previ als projectes de comptes, de balanç i de pressupostos abans de ser elevats a l’aprovació del Patronat.
 • Autoritzar les inversions fins a 100.000 €.
 • Autoritzar les despeses destinades a aportacions a activitats que tinguin un origen extern a la Fundació.
 • Aprovar les retribucions del personal de la Fundació.

 

El Patronat pot constituir les comissions de treball que consideri convenients per analitzar aspectes diversos de l’activitat de la Fundació i elaborar, quan sigui al cas, propostes d’actuació que es puguin elevar al Patronat.

Així mateix, el Patronat pot constituir una comissió d’avaluació que elabori anualment un informe sobre els comptes de la Fundació i que verifiqui que la gestió dels diversos òrgans de la Fundació s’adeqüi a aquestes normes de funcionament i als acords adoptats pel Patronat. Aquesta comissió seria integrada per un president, que seria un dels vicepresidents de la Fundació; un patró membre de la família Carulla-Font, i un patró independent. El president i el director general de la Fundació prestaran, quan sigui el cas, tot el suport necessari a la Comissió d’Avaluació perquè pugui desenvolupar eficaçment les seves funcions.

 

 1. FUNCIONAMENT DEL PATRONAT

 

2.1 Reunions i convocatòria

El Patronat es reunirà ordinàriament tres cops l’any, els mesos de gener, d’abril i de setembre, per aprovar els comptes i el balanç, d’una banda, i el pressupost, de l’altra, a més de conèixer una informació completa sobre el desenvolupament de les activitats de la Fundació i de prendre les decisions que fixin les línies de treball de la Fundació. El president, per decisió pròpia o a petició de cinc patrons, pot convocar reunions del Patronat de caràcter extraordinari. L’ordre del dia de les reunions s’enviarà per escrit juntament amb la convocatòria amb una antelació mínima de quinze dies.

El Comitè Executiu es reunirà habitualment vuit vegades l’any i sempre que consideri oportú de convocar-lo el president de la Fundació.

 

2.2 Presa de decisions

El Patronat aprovarà tots els assumptes per majoria dels vots dels patrons presents, llevat dels casos previstos per la llei, com ara la fusió, l’escissió i l’extinció, que requereixen l’acord unànime dels membres del Patronat.

Correspon un vot a cada patró present i no s’admeten delegacions. Això no obstant, el patró que tingui la impossibilitat d’assistir a la reunió pot expressar el seu parer sobre les qüestions sotmeses a deliberació amb un escrit adreçat al president, que l’ha de llegir a la resta de patrons en el curs de la reunió. Els patrons no poden abstenir-se de votar o votar en blanc.

 

2.3 Tasques crítiques

Amb caràcter general, el Patronat ha d’aprovar les decisions corresponents a:

 • formulació de l’estratègia corporativa
 • aprovació de les decisions estratègiques
 • presa de decisions sobre inversions superiors a 100.000 €
 • avaluació del funcionament de la Fundació
 • seguiment del desenvolupament de les activitats de la Fundació
 • aprovació de comptes, de balanç i de pressupostos
 • nomenament del president, dels dos vicepresidents i del Comitè Executiu
 • aprovació del nomenament del director general i avaluació de la seva gestió

 

2.4 Grau d’involucració

Amb independència de la seva assistència a les reunions del Patronat i de la seva participació en les decisions derivades de les seves funcions, es considera molt important que els membres del Patronat, per mitjà del Comitè Executiu de la Fundació, així com de les comissions que el Patronat pugui crear o bé directament adreçant-se als òrgans executius de la Fundació i seguint de prop les seves activitats, compleixin un paper actiu en la vida de la Fundació.

El balanç social

Les activitats de la Fundació Carulla tenen una especial repercussió social en els col·lectius als quals van dirigides les seves accions, especialment els premis, que incideixen en els àmbits següents:

 • població en edat escolar
 • població immigrada
 • joves que participen en entitats de lleure
 • entitats i associacions culturals